Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Hieronder vindt u een bouwsteen die in het dictum van het gerechtelijk vonnis kan worden gebruikt indien advies wordt gevraagd aan het IJI

Stellen van vragen aan Internationaal Juridisch Instituut
De beoordeling
verzoekt het Internationaal Juridisch Instituut (I.J.I.) te Den Haag om antwoord te geven op de volgende vragen (onder voorbehoud van een conveniërende begroting):
de kosten
verzoekt het I.J.I. om binnen 2 weken na heden een begroting van haar kosten en de voor haar onderzoek benodigde tijd te sturen aan de rechter die dit vonnis wijst,
bepaalt dat het I.J.I. de begroting als goedgekeurd mag beschouwen, indien zij 2 weken nadien geen andersluidende reactie van de rechtbank heeft ontvangen,
verzoekt het I.J.I. om de rechter die dit vonnis wijst, tijdig op de hoogte te stellen van een dreigende overschrijding van de begroting,
bepaalt dat de kosten van het onderzoek van het I.J.I. ten laste komen van de rechtbank,
verzoekt het I.J.I. om bij haar definitieve rapport een factuur te voegen met een specificatie van haar werkzaamheden (het aantal uren, het uurtarief en de overige kosten),
de werkwijze
bepaalt dat het I.J.I. bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen,
bepaalt dat het I.J.I. een concept van het rapport aan partijen zal toezenden en hen in de gelegenheid zal stellen om opmerkingen over het concept te maken,
verzoekt het I.J.I. om haar definitieve rapport aan de griffier te sturen,
bepaalt dat uit dit definitieve rapport moet blijken of aan partijen de gelegenheid is geboden om verzoeken te doen en opmerkingen te maken, terwijl in het rapport tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige verzoeken en opmerkingen, en verzoekt het I.J.I. om in het rapport te reageren op de opmerkingen van partijen,
overige beslissingen
draagt de griffier op een afschrift van dit vonnis toe te sturen aan het I.J.I.,
draagt [partij] op om een kopie van het complete procesdossier toe te sturen aan het I.J.I.,
draagt de griffier op na ontvangst van het definitieve rapport :
– een afschrift daarvan aan partijen toe te sturen,
– de zaak op een termijn van 4 weken weer op de rol te plaatsen voor het nemen van een conclusie na rapport aan de zijde van [partij] en om partijen daarvan bericht te doen,
houdt iedere verdere beslissing aan.