We work partly from home and are easily accessible
Submit your request for advice here

Wat is een Europees bankbeslag?

Een Europees bankbeslag kan in een bijzondere daartoe ontworpen eengemaakte procedure worden aangevraagd in elke lidstaat, behalve Denemarken. Als uitgangspunt zijn de procedures in alle lidstaten identiek en volgen de procedures een bepaalde vaste structuur. Een Europees bankbeslag ziet enkel op verzoeken tot het leggen van conservatoir beslag op bankrekeningen. Het vonnis dat volgt op een procedure voor Europees bankbeslag kan in elke lidstaat direct, en dus zonder exequatur, worden tenuitvoergelegd. Het Europees bankbeslag wordt geregeld door Verordening 655/2014.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Het Europees bankbeslag en internationale verschillen in voorwaarden

In de considerans van de verordening inzake het Europees bankbeslag wordt opgemerkt dat nationale procedures voor het verkrijgen van bewarende maatregelen, zoals bevelen tot conservatoir beslag op bankrekeningen, in alle lidstaten bestaan. De voorwaarden waaronder dergelijke maatregelen worden toegestaan en de doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging ervan verschillen echter aanzienlijk.

Bovendien kan het aanvragen van nationale bewarende maatregelen in zaken met grensoverschrijdende gevolgen omslachtig blijken, in het bijzonder wanneer de schuldeiser conservatoir beslag wenst te leggen op meerdere rekeningen in verschillende lidstaten. Het lijkt derhalve noodzakelijk en passend om een bindend en rechtstreeks toepasselijk rechtsinstrument van de Unie vast te stellen, waarbij een nieuwe EU-procedure wordt ingesteld voor het op een efficiënte en prompte wijze leggen van conservatoir beslag op tegoeden op bankrekeningen in grensoverschrijdende gevallen.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Wanneer kan een verzoek tot Europees bankbeslag worden ingediend?

In artikel 5 verordening inzake het Europees bankbeslag wordt bepaald dat de schuldeiser een verzoek tot conservatoir beslag kan indienen voor, tijdens of na een procedure die is ingesteld ten aanzien van het bodemgeschil. Wel worden verzoeken tot conservatoir beslag logischerwijs verschillend behandeld naar gelang de schuldeiser wel of geen titel bezit.

Welke rechter is internationaal bevoegd voor de procedure inzake het Europees bankbeslag?

Artikel 6 verordening inzake het Europees bankbeslag regelt de rechterlijke bevoegdheid en bepaalt dat de rechter die bevoegd is voor het bodemgeschil, bevoegd is om kennis te nemen van het verzoek. De Brussel Ibis verordening (EEX verordening) speelt hier dus een belangrijke rol. Een speciale regeling wordt evenwel gegeven voor consumenten: de rechter van de woonplaats van de ‘consument’ in de breedste zin van het woord is bevoegd (art. 6 lid 2 verordening inzake het Europees betalingsbevel). Anders dan de Brussel Ibis verordening (EEX verordening), mogen ‘actieve’ consumenten onder de verordening inzake het Europees betalingsbevel dus rekenen op bijzondere bescherming ten gunste van de rechter van hun woonplaats.

Wat zijn de voorwaarden voor het uitvaardigen van een Europees bankbeslag?

In artikel 7 verordening inzake het Europees bankbeslag worden vervolgens de voorwaarden voor het uitvaardigen van een bevel tot conservatoir beslag opgesomd:

‘Het gerecht vaardigt het bevel tot conservatoir beslag uit indien de schuldeiser voldoende bewijsmateriaal heeft verstrekt om het gerecht ervan te overtuigen dat er dringend behoefte bestaat aan een bewarende maatregel in de vorm van een bevel tot conservatoir beslag, gelet op het reële risico dat, zonder een dergelijke maatregel, de latere inning van de vordering van de schuldeiser jegens de schuldenaar onmogelijk wordt gemaakt of wordt bemoeilijkt’.

Indien de schuldeiser nog niet enige gerechtelijke beslissing, schikking of authentieke akte heeft verkregen op grond waarvan de schuldenaar de schuld moet voldoen, moet tevens voldoende bewijs worden verschaft over de waarschijnlijke gegrondheid van de vordering.

Deze vereisten zijn tot op zekere hoogte gelijkaardig met het Belgische recht, maar dienen in principe verordeningsautonoom te worden geïnterpreteerd.

Wat zijn de procedureregels van een procedure voor een Europees bankbeslag?

Het verzoek om een bevel, de vereisten en het verloop van de procedure, de zekerheidsstelling door en aansprakelijkheid van de schuldeiser en het verzoek tot het verkrijgen van rekeninginformatie, worden geregeld in artikelen 8 tot en met 19 verordening inzake het Europees bankbeslag.

Kortweg wordt de schuldenaar niet op de hoogte gesteld van het verzoek en dient de rechter ofwel binnen 10 werkdagen te beslissen indien het gaat om een verzoek waarvoor de schuldeiser nog geen titel beschikt, ofwel binnen 5 werkdagen indien de schuldeiser wel een titel heeft. In het geval de schuldeiser geen titel heeft, moet de schuldeiser wel binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek om een bevel, een bodemprocedure hebben opgestart.

Een bevel tot conservatoir beslag ‘wordt in de andere lidstaten zonder speciale procedure erkend, en is er zonder uitvoerbaarverklaring uitvoerbaar’ (art. 22 verordening inzake het Europees bankbeslag).

Een Europees bankbeslag en rechtsmiddelen

In hoofdstuk IV van de verordening inzake het Europees bankbeslag wordt een heel arsenaal aan rechtsmiddelen aan de schuldenaar beschikbaar gesteld. Hierin wordt een onderscheid gemaakt inzake rechtsmiddelen tegen het bevel tot conservatoir beslag en tegen de tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag. Het is interessant dat in deze laatste categorie een rechtsmiddel op grond van kennelijke strijd met de openbare orde kan worden aangewend. In de andere onderzochte verordeningen is geen ruimte gelaten voor een beroep op de openbare orde.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Schakel ons in voor deskundig en onafhankelijk juridisch advies

Bent u werkzaam in de Nederlandse rechtspraktijk en wilt u deskundig en onafhankelijk juridisch advies ontvangen over uw zaak omtrent een Europees bankbeslag? Dan kunt u het IJI in Den Haag inschakelen. Wij staan voor up-to-date expertise, onafhankelijk advies en persoonlijk contact. Dien vrijblijvend uw adviesaanvraag in via het online formulier of stuur een e-mail naar info@iji.nl. Binnen een week, uiterlijk twee weken, ontvangt u van ons een goed gemotiveerd rapport, waarin uw vragen to the point worden beantwoord. Als u eenvoudige vragen heeft, bent u welkom om telefonisch contact met ons op te of met ons te chatten via de chatbox, zodat wij u direct verder kunnen helpen.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?