We work partly from home and are easily accessible
Submit your request for advice here

EU eengemaakte procedures voor de inning van schuldvorderingen

In de EU zijn de afgelopen jaren verschillende eengemaakte procedures ontwikkeld ten aanzien van de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen. Constitutioneel gezien behoren deze procedures binnen het kader van de creatie van een Europese rechtsruimte van veiligheid, vrijheid en recht en toegang tot de rechter (verg. art. 67 VWEU jo art. 81 VWEU e.v.). Concreet heeft dit geleid tot vier verordeningen:

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

De verordeningen hebben een aantal aspecten met elkaar gemeen. Zo streven zij naar eenvoudiger, goedkoper, sneller en efficiëntere procedures in de Europese rechtsruimte. Daarnaast beslaat het toepassingsgebied van de verordeningen burgerlijke- en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. Vervolgens zien de verordeningen enkel op grensoverschrijdende rechtsverhoudingen (verg. art. 81 VWEU). Tot slot worden de verordeningen gekenmerkt door hun optionele karakter; een eventueel beroep op de verordeningen wordt aan de keuze van partijen overgelaten.

Ten aanzien van de inhoud van de procedure gelden als gemeenschappelijke kenmerken:

  • het gebruik van standaardformulieren in een schriftelijke zitting (met de mogelijkheid tot het houden van een mondelinge zitting indien noodzakelijk);
  • het niet verplichte karakter van juridische vertegenwoordiging;
  • de afschaffing van het exequatur;
  • de afhankelijkheid van de nationale procedureregels en dus het in se onzelfstandige karakter van de procedures;
  • het ontbreken van een omvattende regeling omtrent de uiteindelijke tenuitvoerleggingsfase; behoudens een aantal richtlijnen wordt de tenuitvoerleggingsfase volledig overgelaten aan het recht van het land van tenuitvoerlegging;
  • de verordeningsautonome interpretatie van de in de verordening vervatte procedureregels.

Benieuwd naar onze diensten?