We work partly from home and are easily accessible
Submit your request for advice here

Erfenis uit buitenland

Een erfenis uit het buitenland kan verschillende vragen oproepen: welk recht is bijvoorbeeld van toepassing op de vererving (wie krijgt wat?), hoe en naar welk recht vindt de afwikkeling plaats, hoe komen erfgenamen in het bezit van een buitenlands gelegen bestanddeel van het nalatenschapsvermogen en welke documenten moeten worden overgelegd?

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Een erfenis uit het buitenland binnen de EU

Gaat het om een erfenis uit het buitenland binnen de EU, dan is het goed mogelijk dat de Europese erfrechtverordening toepasselijk is. Deze verordening geldt in alle landen van de EU, behalve in Denemarken en Ierland. Vragen van de internationaal bevoegde rechter, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging worden dan door deze verordening geregeld. De Europese erfrechtverordening introduceert de Europese verklaring van erfrecht; een document waarmee wordt beoogd in de EU een ‘snelle, soepele en efficiënte behandeling’ van een erfenis uit het buitenland bevorderen. Lees hierover meer op de pagina over de Europese verklaring van erfrecht.

Gaat het om een erfenis uit het buitenland waar de Europese erfrechtverordening niet geldt, dan zal het internationaal privaatrecht van dat andere land leidend zijn. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een nalatenschap die in Zuid-Afrika is opengevallen, dan zal het daar geldende recht bepalen welke documenten nodig zijn om de erfenis aldaar te kunnen ontvangen.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Erfenis uit buitenland binnen de EU en de Europese erfrechtverordening

Met de Europese erfrechtverordening is op EU-niveau een veelomvattende regeling tot stand gebracht. Deze regeling ziet op vragen betreffende de internationale bevoegdheid, het toepasselijke recht (erfopvolging én vereffening en verdeling), de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten (materiële én formele geldigheid van testamenten) en gerechtelijke schikkingen. Verder is, met het oog op het realiseren van een snelle en efficiënte behandeling van een nalatenschap met grensoverschrijdende aspecten, de regeling voor de Europese verklaring van erfrecht gemaakt.

Wat betreft de internationale bevoegdheid geldt, volgens artikel 4 van de Europese erfrechtverordening, als hoofdregel dat bevoegd is de rechter van de lidstaat waar de erflater ten tijde van zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats heeft. Voor het toepasselijke recht geldt als hoofdregel dat, wanneer de erflater geen rechtsgeldige rechtskeuze heeft uitgebracht, dat het recht van zijn gewone verblijfplaats ten tijde van zijn overlijden van toepassing is. Dit betekent dat de bevoegde rechter (meestal) zijn eigen erfrecht kan toepassen. Dit kan anders zijn wanneer de erflater in zijn testament een rechtskeuze heeft uitgebracht. Onder de verordening kan gekozen worden voor het recht van de staat waar de erflater de nationaliteit van heeft, óf op het tijdstip van het uitbrengen van de rechtskeuze óf op het tijdstip van zijn overlijden. 

Erfenis uit buitenland binnen de EU en de formele geldigheid van een testament

Als het gaat om de formele geldigheid van een testament gemaakt in een EU-lidstaat die aan de Europese erfrechtverordening gebonden is, dan wordt deze beoordeeld aan de hand van het Haags Testamentsvormenverdrag 1961. Dit geldt ook voor een testament afkomstig uit een land waar de erfrechtverordening niet geldt.

 

Erfenis uit buitenland binnen de EU en de afwikkeling van de erfenis

Voor de afwikkeling van de erfenis uit het buitenland kan de vraag naar aanvaarding of verwerping van de erfenis aan de orde komen. De toepasselijke erfwet bepaalt welke erfrechtelijke verklaringen mogelijk zijn. Volgens artikel 13 van de Europese erfrechtverordening kan een erfgenaam een verklaring waarmee hij de erfenis aanvaardt of verwerpt afleggen in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, ook als de erfenis in een andere lidstaat waar de verordening geldt wordt afgewikkeld. De verklaring wordt volgens artikel 2 van de Uitvoeringswet Europese erfrechtverordening afgelegd bij de griffie van de rechtbank in de woonplaats van degene die de verklaring aflegt.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dat is ook onze kracht. U heeft steeds persoonlijk contact met een vaste medewerker en de lijnen zijn kort.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met juridische experts uit de praktijk (rechterlijke macht en advocatuur) en de wetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons rechtsgebied.

Onafhankelijk advies

Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, de basis voor een notariële akte of de onderbouwing van een processtuk.

Erfenis uit buitenland binnen de EU en de formele geldigheid van een testament

Als het gaat om de formele geldigheid van een testament gemaakt in een EU-lidstaat die aan de Europese erfrechtverordening gebonden is, dan wordt deze beoordeeld aan de hand van het Haags Testamentsvormenverdrag 1961. Dit geldt ook voor een testament afkomstig uit een land waar de erfrechtverordening niet geldt.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?