Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Erfenis uit buitenland

Een erfenis uit het buitenland kan verschillende vragen oproepen: welk recht is bijvoorbeeld van toepassing op de vererving (wie krijgt wat?), hoe en naar welk recht vindt de afwikkeling plaats, hoe komen erfgenamen in het bezit van een buitenlands gelegen bestanddeel van het nalatenschapsvermogen en welke documenten moeten worden overgelegd?

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Een erfenis uit het buitenland binnen de EU

Gaat het om een erfenis uit het buitenland binnen de EU, dan is het goed mogelijk dat de Europese erfrechtverordening toepasselijk is. Deze verordening geldt in alle landen van de EU, behalve in Denemarken en Ierland. Vragen van de internationaal bevoegde rechter, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging worden dan door deze verordening geregeld. De Europese erfrechtverordening introduceert de Europese verklaring van erfrecht; een document waarmee wordt beoogd in de EU een ‘snelle, soepele en efficiënte behandeling’ van een erfenis uit het buitenland bevorderen. Lees hierover meer op de pagina over de Europese verklaring van erfrecht.

Gaat het om een erfenis uit het buitenland waar de Europese erfrechtverordening niet geldt, dan zal het internationaal privaatrecht van dat andere land leidend zijn. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een nalatenschap die in Zuid-Afrika is opengevallen, dan zal het daar geldende recht bepalen welke documenten nodig zijn om de erfenis aldaar te kunnen ontvangen.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Erfenis uit buitenland binnen de EU en de Europese erfrechtverordening

Met de Europese erfrechtverordening is op EU-niveau een veelomvattende regeling tot stand gebracht. Deze regeling ziet op vragen betreffende de internationale bevoegdheid, het toepasselijke recht (erfopvolging én vereffening en verdeling), de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten (materiële én formele geldigheid van testamenten) en gerechtelijke schikkingen. Verder is, met het oog op het realiseren van een snelle en efficiënte behandeling van een nalatenschap met grensoverschrijdende aspecten, de regeling voor de Europese verklaring van erfrecht gemaakt.

Wat betreft de internationale bevoegdheid geldt, volgens artikel 4 van de Europese erfrechtverordening, als hoofdregel dat bevoegd is de rechter van de lidstaat waar de erflater ten tijde van zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats heeft. Voor het toepasselijke recht geldt als hoofdregel dat, wanneer de erflater geen rechtsgeldige rechtskeuze heeft uitgebracht, dat het recht van zijn gewone verblijfplaats ten tijde van zijn overlijden van toepassing is. Dit betekent dat de bevoegde rechter (meestal) zijn eigen erfrecht kan toepassen. Dit kan anders zijn wanneer de erflater in zijn testament een rechtskeuze heeft uitgebracht. Onder de verordening kan gekozen worden voor het recht van de staat waar de erflater de nationaliteit van heeft, óf op het tijdstip van het uitbrengen van de rechtskeuze óf op het tijdstip van zijn overlijden. 

Erfenis uit buitenland binnen de EU en de formele geldigheid van een testament

Als het gaat om de formele geldigheid van een testament gemaakt in een EU-lidstaat die aan de Europese erfrechtverordening gebonden is, dan wordt deze beoordeeld aan de hand van het Haags Testamentsvormenverdrag 1961. Dit geldt ook voor een testament afkomstig uit een land waar de erfrechtverordening niet geldt.

 

Erfenis uit buitenland binnen de EU en de afwikkeling van de erfenis

Voor de afwikkeling van de erfenis uit het buitenland kan de vraag naar aanvaarding of verwerping van de erfenis aan de orde komen. De toepasselijke erfwet bepaalt welke erfrechtelijke verklaringen mogelijk zijn. Volgens artikel 13 van de Europese erfrechtverordening kan een erfgenaam een verklaring waarmee hij de erfenis aanvaardt of verwerpt afleggen in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, ook als de erfenis in een andere lidstaat waar de verordening geldt wordt afgewikkeld. De verklaring wordt volgens artikel 2 van de Uitvoeringswet Europese erfrechtverordening afgelegd bij de griffie van de rechtbank in de woonplaats van degene die de verklaring aflegt.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Erfenis uit buitenland binnen de EU en de formele geldigheid van een testament

Als het gaat om de formele geldigheid van een testament gemaakt in een EU-lidstaat die aan de Europese erfrechtverordening gebonden is, dan wordt deze beoordeeld aan de hand van het Haags Testamentsvormenverdrag 1961. Dit geldt ook voor een testament afkomstig uit een land waar de erfrechtverordening niet geldt.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?