Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Internationaal Juridisch Instituut

 1. Stichting Internationaal Juridisch Instituut is een naar Nederlands recht opgerichte stichting. De stichting heeft haar zetel in Den Haag. Stichting Internationaal Juridisch Instituut heeft ten doel het verstrekken van voorlichting over internationaal en buitenlands recht, alsmede over Nederlands recht ten behoeve van buitenlandse aanvragers.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Stichting Internationaal Juridisch Instituut inclusief vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Stichting Internationaal Juridisch Instituut, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het staat Stichting Internationaal Juridisch Instituut vrij om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Stichting Internationaal Juridisch Instituut is op grond van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever gemachtigd eventuele algemene voorwaarden dan wel aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Internationaal Juridisch Instituut voor een tekortkoming van een derde is uitgesloten. De opdrachtgever heeft bij een tekortkoming van de derde derhalve alleen een rechtstreekse aanspraak op de derde, welke, indien overeengekomen, wordt beheerst door de voorwaarden die in het kader van dit artikel door Stichting Internationaal Juridisch Instituut namens de opdrachtgever zijn geaccepteerd. 
 5. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Internationaal Juridisch Instituut is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Internationaal Juridisch Instituut wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Stichting Internationaal Juridisch Instituut komt.
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 5 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Stichting Internationaal Juridisch Instituut in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag.
 7. Iedere aanspraak op Stichting Internationaal Juridisch Instituut vervalt indien de vordering tot vergoeding van schade niet binnen één 1 jaar in rechte aanhangig is gemaakt, te rekenen vanaf de dag dat de opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd. De aanspraak vervalt in ieder geval, indien de aanspraak ziet op een tekortkoming in een door Stichting Internationaal Juridisch Instituut opgesteld schriftelijk advies, na één 1 jaar na het uitbrengen van dat advies .
 8. Schriftelijke adviezen zullen door opdrachtgever alleen worden aangewend voor het doel zoals door de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht is aangegeven. Het schriftelijke advies zal niet voor een ander doel worden aangewend, tenzij Stichting Internationaal Juridisch Instituut hier schriftelijk mee heeft ingestemd.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Stichting Internationaal Juridisch Instituut tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.
 10. De in deze algemene voorwaarden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet wanneer de aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Internationaal Juridisch Instituut en/of haar bedrijfsleiding.
 11. Tenzij anders is overeengekomen zal het honorarium van het Stichting Internationaal Juridisch Instituut worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de uurtarieven die jaarlijks door Stichting Internationaal Juridisch Instituut vastgesteld worden. Onkosten betaald door Stichting Internationaal Juridisch Instituut ten behoeve van de opdrachtgever zullen apart in rekening worden gebracht.
 12. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die opdrachtgever of Stichting Internationaal Juridisch Instituut op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of in rekening te brengen. De werkzaamheden worden in principe maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting en/of verrekening van enig bedrag.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 14. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag. Indien Stichting Internationaal Juridisch Instituut als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 september 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41150411.