Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is een Europees betalingsbevel?

Een Europees betalingsbevel kan in een bijzondere daartoe ontworpen eengemaakte procedure worden aangevraagd in elke lidstaat, behalve Denemarken. Als uitgangspunt zijn de procedures in alle lidstaten identiek en volgen de procedures een bepaalde vaste structuur. Een Europees betalingsbevel kan enkel gevraagd worden ten aanzien van onbetwiste schuldvorderingen. Het betalingsbevel kan in elke lidstaat direct, en dus zonder exequatur, worden tenuitvoergelegd. De procedure wordt geregeld in Verordening 1896/2006.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

In de considerans van de verordening inzake het Europees betalingsbevel wordt opgemerkt dat de snelle en efficiënte invordering van openstaande schulden, die niet het voorwerp van een juridisch geschil zijn, van het grootste belang is voor het bedrijfsleven in de Europese Unie. Dit aangezien betalingsachterstanden een belangrijke oorzaak zijn van insolventie, die het voortbestaan van bedrijven, vooral kleine en middelgrote bedrijven, in gevaar brengt en tot een groot verlies aan banen leidt.

Ten aanzien van welke vorderingen kan een Europees betalingsbevel worden aangevraagd?

In artikel 4 verordening inzake het Europees betalingsbevel wordt gespecificeerd dat een betalingsbevel kan worden gevraagd ten aanzien van de inning van liquide geldvorderingen voor een specifiek bedrag, die opeisbaar zijn op het tijdstip waarop het verzoek tot het betalingsbevel wordt ingediend.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Welke rechter is internationaal bevoegd voor de behandeling van een Europees betalingsbevel?

Bij de vaststelling van de internationaal bevoegde rechter sluit artikel 6 verordening inzake het Europees betalingsbevel zich aan bij de algemene bevoegdheidsregeling van de Brussel Ibis verordening (EEX verordening). Een speciale regeling wordt evenwel gegeven voor consumenten: de rechter van de woonplaats van de ‘consument’ in de breedste zin van het woord is bevoegd (art. 6 lid 2 verordening inzake het Europees betalingsbevel). Anders dan de Brussel Ibis verordening (EEX verordening), mogen ‘actieve’ consumenten onder de verordening inzake het Europees betalingsbevel dus rekenen op bijzondere bescherming ten gunste van de rechter van hun woonplaats.

Hoe moet het verzoek van een Europees betalingsbevel worden ingediend?

De regels omtrent de indiening van het verzoek zijn vastgelegd in artikelen 7 tot en met 11 verordening inzake het Europees betalingsbevel. Belangrijk is dat het verzoek enkel gestaafd hoeft te worden met de ‘omschrijving van het bewijs’ en dat de rechter in principe het bewijs niet inhoudelijk mag gaan toetsen. Artikel 8 verordening inzake het Europees betalingsbevel stelt zelfs dat het onderzoek van de gegrondheid van de vordering ‘via een geautomatiseerde procedure [kan] worden uitgevoerd’.

Hoe moet een verweerschrift tegen een Europees betalingsbevel worden ingediend?

Na kennisgeving of betekening aan de verweerder, zoals voorgeschreven in artikelen 12 tot en met 15 verordening inzake het Europees betalingsbevel, heeft de verweerder 30 dagen de tijd om verweer te voeren tegen het betalingsbevel (art. 16 lid 2 verordening inzake het Europees betalingsbevel). NB De termijn van 30 dagen ziet op het verzenden van het verweer. Het verweer kan dus later dan 30 dagen worden ontvangen op het gerecht. Deze betwisting hoeft niet gepaard te gaan met een verklaring op welke gronden de betwisting berust (art. 16 lid 3 verordening inzake het Europees betalingsbevel).

Wat zijn de gevolgen van de indiening van een verweerschrift?

Deze betwisting maakt dat de schuldvordering is betwist in de zin van de verordening inzake het Europees betalingsbevel en daarmee wordt de Europese betalingsbevel procedure beëindigd. De procedure kan vervolgens worden voortgezet in een gewone nationale gerechtelijke procedure.

Merk op dat er dus ook een betalingsbevel kan worden gevraagd ten aanzien van een reeds betwiste schuldvordering. Enkel de indiening van een verweerschrift ex artikel 16 verordening inzake het Europees betalingsbevel zorgt ervoor dat de vordering is betwist, zoals wordt verlangd in de verordening inzake het Europees betalingsbevel.

Wat indien geen verweerschrift wordt ingediend?

Indien geen verweerschrift is ingediend, verklaart het aangezochte gerecht het betalingsbevel na 30 dagen automatisch onverwijld uitvoerbaar (art. 18 verordening inzake het Europees betalingsbevel). Dit wordt vervolgens in de andere lidstaten erkend en ten uitvoer gelegd, zonder dat een uitvoerbaarverklaring vereist is en zonder de mogelijkheid van verzet tegen de erkenning (art. 19 verordening inzake het Europees betalingsbevel).

Een Europees betalingsbevel en de heroverwegingsmogelijkheid

Ook de Europese betalingsbevelprocedure kent een heroverwegingsmogelijkheid in uitzonderingsgevallen, hetgeen kan worden verzocht bij het gerecht dat het bevel heeft uitgevaardigd (art. 20 verordening inzake het Europees betalingsbevel).

Anders evenwel dan onder de verordening inzake de Europese Executoriale Titel, vormt dit een zelfstandig rechtsmiddel waarop de verweerder een beroep kan doen. De heroverweging erkent onder andere de overmacht en buitengewone omstandigheden buiten de wil van de schuldenaar.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Neem contact met ons op voor deskundig en onafhankelijk juridisch advies

Het IJI in Den Haag is een kenniscentrum voor internationaal privaatrecht en buitenlands recht. In de afgelopen jaren hebben vele leden van de rechterlijke macht, advocaten, notarissen, mediators en bedrijfsjuristen het kenniscentrum ingeschakeld voor deskundig en onafhankelijk juridisch advies. Kunnen wij u hiermee ook van dienst zijn? Dien vrijblijvend uw adviesaanvraag in via het online formulier of stuur een e-mail naar info@iji.nl. Binnen een week, uiterlijk twee weken, ontvangt u van ons een goed gemotiveerd rapport op maat, waarin uw vragen to the point worden beantwoord. Als u eenvoudige vragen heeft, bent u welkom om telefonisch contact met ons op te nemen of via de chatbox, zodat wij u direct van dienst kunnen zijn.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?