Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Geregistreerd partnerschap in het buitenland

Het geregistreerd partnerschap is in het kader van het internationaal privaatrecht geregeld in titel 4 van Boek 10 BW (artikel 10:60 tot en met 10:91 BW), waarbij in de systematiek van deze regeling een onderscheid is gemaakt tussen de geregistreerde partnerschappen die in Nederland zijn aangegaan en de geregistreerde partnerschappen die in het buitenland zijn aangegaan. Daarbij is ervoor gekozen om ten aanzien van de geregistreerde partnerschappen in Nederland eenzijdige conflictregels op te stellen, die aangeven wanneer Nederlands intern recht van toepassing is. Voor de geregistreerde partnerschappen in het buitenland wordt daarentegen in beginsel aangeknoopt aan het recht van de staat waar het partnerschap is aangegaan.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Wat betreft het geregistreerd partnerschap in het buitenland en de vermogensrechtelijke gevolgen is op 29 januari 2019 van toepassing geworden de Europese Partnerschapsvermogensrechtverordening. Deze verordening bevat IPR-regels inzake de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen inzake vermogensrechtelijke geschillen met grensoverschrijdende aspecten tussen partners die een geregistreerd partnerschap in het buitenland zijn aangegaan. Het bestaan, de geldigheid of de erkenning van een geregistreerd partnerschap in het buitenland wordt niet door deze verordening geregeld. Dit betekent dat voor beantwoording van de vraag naar erkenning van een geregistreerd partnerschap in het buitenland de artikelen 10:61 tot en met 10:63 BW bepalend zijn.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Geregistreerd partnerschap in het buitenland en de erkenning in Nederland

Als uitgangspunt geldt dat een geregistreerd partnerschap in het buitenland wordt erkend wanneer het naar het recht (inclusief het internationaal privaatrecht) van het land waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan (lex loci celebrationis) rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is geworden.

Bij de erkenning van een geregistreerd partnerschap in het buitenland geldt het wettelijk vermoeden van rechtsgeldigheid van het geregistreerd partnerschap, ingeval de partners een door een bevoegde lokale autoriteit afgegeven verklaring omtrent het geregistreerd partnerschap kunnen overleggen. De betekenis van het begrip ‘verklaring’ mag ruim worden genomen. Bedoeld is een door de bevoegde autoriteit afgegeven stuk (zoals een afschrift van de akte van registratie) dat dient tot bewijs van het bestaan van het geregistreerd partnerschap in het buitenland.

Naast dit algemene uitgangspunt, worden nog de volgende erkenningsvoorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het buitenland gesteld. Het moet gaan om een wettelijk geregelde samenlevingsvorm tussen twee personen die een nauwe persoonlijke betrekking met elkaar onderhouden, waarbij deze samenlevingsvorm ten minste:

  • is geregistreerd door een ter plaatse bevoegde autoriteit;
  • het bestaan van een huwelijk of andere wettelijk geregelde samenlevingsvorm met een derde uitsluit (exclusief karakter);
  • verplichtingen tussen de partners doet ontstaan die overeenkomen met die welke uit een huwelijk voortvloeien.

Deze criteria (registratie door bevoegde autoriteit, exclusief karakter, rechten en plichten vergelijkbaar met die welke uit het huwelijk voortvloeien) van een geregistreerd partnerschap in het buitenland worden vanuit Nederlands perspectief gezien als de essentiële kenmerken van het geregistreerd partnerschap. Bij vraag naar de erkenning van een geregistreerd partnerschap in het buitenland zal dus steeds aandacht moeten worden besteed aan de aard en de kenmerken van de samenlevingsvorm die ter beoordeling wordt voorgelegd.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Een geregistreerd partnerschap in het buitenland wordt niet erkend, indien erkenning kennelijk onverenigbaar is met de Nederlandse openbare orde. De openbare orde wordt in het Nederlandse internationaal privaatrecht in de regel restrictief, dus met grote terughoudendheid, gebruikt om erkenning tegen te houden.

 

Dien vrijblijvend een adviesaanvraag bij ons in

Het IJI in Den Haag geeft sinds 1918 juridisch advies over internationaal privaatrecht en buitenlands recht, waaronder geregistreerde partnerschappen in het buitenland. Wilt u een adviesaanvraag bij ons indienen? Vul dan het aanvraagformulier in of stuur een e-mail naar info@iji.nl. Uiterlijk binnen twee weken kunt u van ons een rapport op maat verwachten, waarin uw vragen to the point worden beantwoord. Als u enkel met ons wilt sparren over eenvoudige vragen, neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op of chat met ons in de chatbox. 

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?