Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is het Haags Forumkeuzeverdrag?

Het Haags Forumkeuzeverdrag is een verdrag dat tot stand is gekomen binnen het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. Het Haags Forumkeuzeverdrag is een mondiaal verdrag en reikt dus verder dan de EU lidstaten.

Het Haags Forumkeuzeverdrag bevat onder andere een regeling voor de beoordeling van een forumkeuze en een regeling voor de tenuitvoerlegging en erkenning van rechterlijke beslissingen, die zijn gegeven door een rechter die in een exclusieve forumkeuze in de zin van het verdrag is aangewezen.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Wanneer is het Haags Forumkeuzeverdrag van toepassing?

 • Het Haags Forumkeuzeverdrag en het temporele toepassingsgebied

Op 1 oktober 2015 is het Haags Forumkeuzeverdrag voor Nederland in werking getreden.

 • Het Haags Forumkeuzeverdrag en het geografische toepassingsgebied

Het Haags Forumkeuzeverdrag geldt in:

 • De lidstaten van de EU;
 • Mexico;
 • Montenegro;
 • Singapore;
 • Het Verenigd Koninkrijk.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Indien beide partijen in de EU zijn gevestigd en sprake is van een forumkeuze voor een gerecht in een lidstaat van de EU, dan is als uitgangspunt de Brussel Ibis verordening (EEX verordening) van toepassing. In het geval van een forumkeuze voor een forum van een verdragspartij bij het Haags Forumkeuzeverdrag, dient de forumkeuze aan de hand van het verdrag beoordeeld te worden. Indien noch de Brussel Ibis verordening (EEX verordening), noch het Haags Forumkeuzeverdrag van toepassing zijn, moet teruggevallen worden op de commune internationaal privaatrechtelijke regels.

 • Het Haags Forumkeuzeverdrag en het materiële toepassingsgebied

In artikel 1 Haags Forumkeuzeverdrag staat het materiële toepassingsgebied beschreven. Het Haags Forumkeuzeverdrag is van toepassing in internationale situaties op exclusieve forumkeuzebedingen die zijn gemaakt in burgerlijke en handelszaken.

Voor wat betreft de internationale bevoegdheid gaat het Haags Forumkeuzeverdrag ervan uit dat de situatie internationaal is, tenzij de partijen in dezelfde Verdragsluitende Staat hun verblijfplaats hebben en de betrekkingen tussen de partijen en alle andere voor het geschil terzake doende elementen, ongeacht de plaats van het aangewezen gerecht, uitsluitend met die Staat verbonden zijn.

Voor wat betreft de erkenning en tenuitvoerlegging gaat het Haags Forumkeuzeverdrag ervan uit dat de situatie internationaal is wanneer om erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing wordt verzocht.

Let op dat het toepassingsgebied van het Haags Forumkeuzeverdrag zich dus beperkt tot exclusieve forumkeuzebedingen. Onder ‘exclusief forumkeuzebeding’ moet worden verstaan: een beding, gemaakt tussen twee of meer partijen, dat voldoet aan de vormvereisten van het Haags Forumkeuzeverdrag en waarin, voor de kennisneming van geschillen die in verband met een bepaalde rechtsbetrekking zijn gerezen of zouden kunnen rijzen, de gerechten van een Verdragsluitende Staat of een of meer bepaalde gerechten van een Verdragsluitende Staat worden aangewezen, met uitsluiting van de bevoegdheid van alle andere gerechten.

Het Haags Forumkeuzeverdrag is verder niet van toepassing op internationale consumentenovereenkomsten en internationale arbeidsovereenkomsten.

 • Het Haags Forumkeuzeverdrag en het formele toepassingsgebied

Uit het Haags Forumkeuzeverdrag volgt dat is voldaan aan het formele toepassingsgebied indien een gerecht of de gerechten van een verdragssluitende staat is/zijn aangewezen in een exclusief forumkeuzebeding, tenzij het forumkeuzebeding volgens het recht van die staat nietig is.

Het Haags Forumkeuzeverdrag en doelstellingen

Het Haags Forumkeuzeverdrag stelt zich als doel de bevordering van de internationale handel en investeringen door de samenwerking tussen gerechtelijke instanties te versterken.

Deze samenwerking kan vervolgens worden versterkt door uniforme regels inzake rechterlijke bevoegdheid en inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in burgerlijke of handelszaken.

Het Haags Forumkeuzeverdrag en de hoofdregel

De hoofdregel voor de internationale bevoegdheid bij een exclusief forumkeuzebeding staat in artikel 5 Haags Forumkeuzeverdrag. Hieruit volgt dat het gerecht of de gerechten van een Verdragsluitende Staat die in een exclusief forumkeuzebeding zijn aangewezen, bevoegd zijn kennis te nemen van een geschil waarop het beding van toepassing is, tenzij het forumkeuzebeding volgens het recht van die Staat nietig is.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Hierbij is het belangrijk dat een gerecht dat ingevolge de hoofdregel bevoegd is, de uitoefening van die bevoegdheid niet mag afwijzen op grond van het feit dat een gerecht van een andere Staat van het geschil kennis zou moeten nemen.

Qua vormvereisten bepaalt het Haags Forumkeuzeverdrag dat het beding moet worden gemaakt;

 • schriftelijk; of
 • door middel van enig ander communicatiemiddel waarmee informatie toegankelijk wordt gemaakt voor latere raadpleging.

Het Haags Forumkeuzeverdrag hangt ook nog een litispendentieregel aan de hoofdregel. Deze regel houdt in dat elk gerecht van een andere Verdragsluitende Staat dan die van het aangewezen gerecht een procedure schorst of de vordering niet-ontvankelijk verklaart wanneer bij hem een geschil waarop een exclusief forumkeuzebeding van toepassing is, aanhangig wordt gemaakt, tenzij:

 • het beding ingevolge het recht van de Staat van het aangewezen gerecht nietig is;
 • een partij ingevolge het recht van de Staat van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, niet bevoegd was het beding aan te gaan;
 • inachtneming van het beding kennelijk onrechtvaardig of kennelijk strijdig zou zijn met de openbare orde van de Staat van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt;
 • aan het beding om uitzonderlijke redenen buiten de macht van de partijen in redelijkheid geen gevolg kan worden gegeven; of
 • het aangewezen gerecht heeft beslist geen kennis te nemen van de zaak.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dit betekent dat u steeds persoonlijk contact heeft met een vaste medewerker en dat de lijnen kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met de rechtswetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat via onderzoeksprojecten en publicaties. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Onafhankelijk advies

Als vaste deskundige van de Rechtspraak, geven wij enkel onafhankelijk advies. Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, als basis voor een notariële akte of voor de onderbouwing van een processtuk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies

Bij het IJI in Den Haag maken wij het internationaal privaatrecht en buitenlands recht toegankelijk voor u. Heeft u vragen over het Haags forumkeuzeverdrag? Dien dan vrijblijvend uw adviesaanvraag in via het online formulier of stuur een e-mail naar info@iji.nl. Binnen uiterlijk twee weken ontvangt u van ons een rapport op maat,  waarin uw vragen to the point worden beantwoord. Als u eenvoudige vragen heeft, kunt u contact opnemen via de chatbox, zodat wij u direct van dienst kunnen zijn.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Leushuis, Leushuis Advocaten

Ik heb als advocaat een normale rechtspraktijk en wordt zelden geconfronteerd met internationale aspecten. Om voor internationale dossiers het ipr uit te moeten zoeken is niet te doen. In deze tijd heb je daarvoor echt een ipr deskundige nodig. De kwaliteit van IJI rapporten vind ik echt een 10 waard. Ik ontvang heel gedegen rapporten waar ik heel blij mee ben en de cliënten ook. De snelheid van de dienstverlening is ook heel goed en is telkens eigenlijk nog sneller dan ik had verwacht. Ook fijn was dat het contact met de IJI werknemers heel plezierig is. Ik ben blij dat het instituut bestaat en de advocatuur behulpzaam kan zijn.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Notaris Bernard Kapma, BK Notarissen

In mijn praktijk komen steeds meer zaken voor met een internationaal aspect. Gelukkig zorgen de Europese Verordeningen voor erfrecht en huwelijksvermogensrecht voor meer duidelijkheid, maar toch zijn er nog veel zaken waar je niet zeker weet hoe het zit, welk recht van toepassing is of dat je een oplossing die in Nederland heel praktisch lijkt, wel goed uitgevoerd kan worden of de beoogde gevolgen heeft in een ander land.

Ik vraag dan vaak advies bij het IJI en wat me opvalt is dat het vaak toch net anders zit dan je zelf vooraf had gedacht. Een schriftelijk advies van een expert in je dossier geeft ook rust en zekerheid. Je kunt dan altijd laten zien dat je niet zomaar zelf wat hebt bedacht, maar als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar te werk bent gegaan.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?